Darmowa dostawa od 100 zł!
Kontakt z nami sklep@matadi.pl

Adres do reklamacji i zwrotów:
Matadi_pl

Magazyn Wodziczna 10A 05-640 Mogielnica

Odstąpienie od umowy
1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 45 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży. 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są towary: 2.1 ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, 2.2 dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 2.3 które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 2.4 będące nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi albo programami komputerowymi dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru. 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 6. Odstępując od umowy, Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się tu: http://docdro.id/IeiIiEd. 7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. 8. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 9. Informujemy, że Konsumenci będą musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 12. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Reklamacja
1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail. 2. W reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację. 3. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady towarów. 4. Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt,po uprzednim poinformowaniu. Po uznaniu reklamacji wszelkie poniesione koszta zostaną zwrócone.5. Jeżeli towar ma wadę, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 7. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 9. Obniżona cena (pkt 7), powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. 10. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.11. Sprzedawca informuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem środka komunikacji wykorzystanego przez Klienta lub w innej formie, zgodnie z wolą Klienta. 12. Rękojmia zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami. 13. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Jeśli sprzedający nie ma możliwości wymiany bądź naprawy jest zobowiązany do zwrócenia całości poniesionych kosztów.

Postanowienie pozasądowe

Konsument może skorzystać m. in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.1 wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej,

1.2 wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

1.3 pomoc powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

1.4 skarga za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postanowienia końcowe

Regulamin nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw Konsumentów, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności Regulaminu z tymi przepisami znajdują one zastosowanie. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, zamiast tych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

0

Czego szukasz?

Przewiń do góry
Produkt został dodany do koszyka